SJ1- Công văn số 4492/UBCK-QLCB ngày 25/07/2019 của Ủy ban chứng khoán nhà nước về báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của SJ1

Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu trân trọng công bố thông tin Công văn số 4492/UBCK-QLCB ngày 25/07/2019 của Ủy ban chứng khoán nhà nước về báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của SJ1

Download toàn văn Công văn theo đường link bên dưới:

UBCK-CV 4492 bao cao ket qua phat hanh co phieu tra co tuc cua SJ1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *