SJ1 Thông báo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho năm tài chính từ 01/10/2020 đến 30/09/2021

Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu trân trọng thông báo về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho năm tài chính từ 01/10/2020 đến 30/09/2021.

Download toàn văn Thông báo theo đường link sau: