Tài liệu lấy ý kiến ĐHĐCĐ bằng văn bản NĐKCC 11/11/2014

Hội đồng quản trị Công Ty Cổ Phần Thủy Sản Số 1 trân trọng kính gửi đến Quý cổ đông Tài liệu lấy ý kiến ĐHĐCĐ bằng văn bản để thông qua phương án phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu, phát hành cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên và các vấn đề có liên quan, thời hạn chậm nhất gửi Phiếu về cho công ty là ngày 04/12/2014.

Danh sách cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản là Danh sách cổ đông có ngày đăng ký cuối cùng là ngày 11/11/2014.

Download toàn bộ Tài liệu theo đường link sau:

Link tải file

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *