Tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2021

Bộ tài liệu phục vụ ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 (26/12/2020):

Quý cổ đông Download tài liệu theo đường link sau:

Phần 1: Tai lieu hop DHDCD 2021

Phần 2: Ho so de cu, bau cu