Thay đổi số lượng cổ phiếu đang lưu hành

Ngày 09/04/2015, SJ1 nhận được Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 93/2006/GCNCP-VSD-4 đăng ký thay đổi lần 4 được VSD cấp ngày 08/04/2015 do đăng ký chứng khoán bổ sung. Theo đó, số lượng cổ phiếu đang lưu hành của Công ty có sự thay đổi như sau:

– Số lượng cổ phiếu lưu hành trước khi thay đổi: 5.582.190 cổ phiếu.

– Số lượng cổ phiếu thay đổi: 1.395.453 cổ phiếu.

– Số lượng cổ phiếu lưu hành hiện tại: 6.977.643 cổ phiếu.

– Tổng số lượng chứng khoán đăng ký hiện tại: 6.978.653 cổ phiếu (trong đó có 1.010 cổ phiếu quỹ).

Dowload toàn b Giy Chng Nhn Đăng Ký Chng Khoán theo đường link bên dưới:

Link tải file

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *