Thông báo của VSD về ngày đăng ký cuối cùng

Ngày 23/07/2013 VSD ban hành thông báo số 1015/TB-CNVSD về ngày đăng ký cuối cùng để SJ1 tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2013 và trả cổ tức đợt 2 năm 2012 bằng tiền.

Dowload toàn văn Thông báo của VSD theo đường link sau:

Link tải file

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *