Thông báo ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu niêm yết bổ sung

Ngày 07/08/2014, SJ1 nhận được Thông báo số 648/TB-SGDHN ngày 06/08/2014 của Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội về ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu niêm yết bổ sung của Công ty.

Download toàn văn Thông báo theo đường link sau:

Link tải file

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *