Thông báo về Ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu niêm yết bổ sung Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu

Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu công bố thông tin Thông báo số 2629/TB-SGDHN của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ngày 18/08/2022 về việc Ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu niêm yết bổ sung Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu (MCK: SJ1).

Download toàn văn Thông báo theo đường link bên dưới: