Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền được chi trả cổ tức cho năm tài chính từ 01/10/2020 đến 30/09/2021

Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu trân trọng thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền được chi trả cổ tức cho năm tài chính từ 01/10/2020 đến 30/09/2021.

Download toàn văn Thông báo theo đường link sau:

SJ1-TB-07-HDQT-2022