Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến ĐHĐCĐ bằng văn bản

Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu trân trọng thông báo gửi Trung tâm Lưu ký Chứng khoán (HCM) về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến ĐHĐCĐ bằng văn bản như sau:

  • Ngày đăng ký cuối cùng: 07/08/2019.
  • Lý do và mục đích: Lấy ý kiến ĐHĐCĐ bằng văn bản xin thông qua cho phép Công ty Cổ phần Phát Triển Hùng Hậu mua thêm/ nhận chuyển nhượng cổ phần làm thay đổi tỷ lệ sở hữu đạt trên mức 51% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Nông Nghiệp Hùng Hậu mà không thực hiện Chào mua công khai.

Download toàn văn Thông báo theo đường link sau:

SJ1-Thong-bao-ngay-dang-ky-cuoi-cung-lay-y-kien-DHDCD-bang-van-

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *