Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2019

Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu trân trọng thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2019 như sau:

  • Ngày đăng ký cuối cùng: 08/07/2020.
  • Ngày thanh toán cổ tức bằng tiền mặt: 20/07/2020.
  • Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức bằng tiền mặt, trả cổ tức bằng cổ phiếu.

Download toàn văn Thông báo theo đường link sau:

SJ1-TB-chot-danh-sach-chi-tra-co-tuc-2019