Thông báo về việc Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2014.

Thông báo về việc Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2014:

 

Thong bao ve viec to chuc DHDCD thuong nien nam 2014

Download toàn văn Thông báo vv Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 theo link bên dưới:

Link tải file