Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cá nhân, tổ chức liên quan người nội bộ – Bà Dư Thiện Minh Trang

Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu trân trọng báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cá nhân, tổ chức có liên quan người nội bộ:

  • Tên cá nhân giao dịch: Dư Thiện Minh Trang
  • Mã chứng khoán giao dịch: SJ1
  • Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 554.469 cổ phiếu (tỷ lệ 2,63%)
  • Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 554.469 cổ phiếu
  • Số lượng cổ phiếu đã giao dịch (bán): 554.469 cổ phiếu
  • Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 cổ phiếu (tỷ lệ 0%)
  • Phương thức giao dịch: Khớp lệnh và thoả thuận
  • Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 01/10/2019 đến ngày 03/10/2019.
  • Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: Không có

Download toàn văn Báo cáo theo đường link bên dưới:

03.10.19 BC-giao-dich-co-phieu-SJ1-TrangDTM

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *