Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2021

Ngày 26 tháng 12 năm 2020, Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu đã tiến hành họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2021 tại Khách sạn New World – Số 76 Lê Lai, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh và đưa ra Nghị quyết số 01.2021/NQ-ĐHĐCĐ và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2021.

Download toàn văn Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2021 theo link bên dưới:

SJ1-CBTT-NQ-BBH-DHDCD-thuong-nien-2021