Báo cáo giao dịch cổ phiếu của cá nhân, tổ chức liên quan người nội bộ – Bà Phạm Thị Minh Nguyệt

Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu trân trọng thông báo giao dịch cổ phiếu của cá nhân, tổ chức có liên quan người nội bộ:

  • Tên cá nhân giao dịch: Phạm Thị Minh Nguyệt
  • Mã chứng khoán giao dịch: SJ1
  • Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 100.999 cổ phiếu (tỷ lệ: 0,430%)
  • Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 100.000 cổ phiếu
  • Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 200.999 cổ phiếu (tỷ lệ 0,855%)
  • Phương thức giao dịch: Khớp lệnh hoặc thoả thuận
  • Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 19/06/2023 đến ngày 21/06/2023.
  • Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: Không có.

Download toàn văn Thông báo theo đường link bên dưới:

Bao cao giao dich CP SJ1 Pham Thi Minh Nguyet