Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng

Công Ty Cổ Phần Thủy Sản Số 1 công bố Bản Báo Cáo Chào Bán Cổ Phiếu Ra Công Chúng theo Giấy chứng nhận chào bán số 12/GCN-UBCK ngày 27/02/2014.

Download toàn văn Báo cáo theo đường link sau:

Link tải file

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *