Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cá nhân, tổ chức liên quan người nội bộ – Bà Nguyễn Thị Thanh Tâm

Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu trân trọng báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cá nhân, tổ chức có liên quan người nội bộ:

  • Tên cá nhân giao dịch: Nguyễn Thị Thanh Nhung
  • Mã chứng khoán giao dịch: SJ1
  • Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 403.537 cổ phiếu (tỷ lệ 1,91%)
  • Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 1.236 cổ phiếu
  • Số lượng cổ phiếu đã giao dịch (mua): 1.236 cổ phiếu
  • Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 404.773 cổ phiếu (tỷ lệ 1,92%)
  • Phương thức giao dịch: Khớp lệnh và thoả thuận
  • Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 09/01/2019 đến ngày 08/02/2020.

Download toàn văn Báo cáo theo đường link bên dưới:

BAO CAO KET QUA GIAO DICH CP SJ1 – NGUYEN THI THANH NHUNG