Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cá nhân, tổ chức liên quan người nội bộ – Bà Nguyễn Thị Thanh Tâm

Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu trân trọng báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cá nhân, tổ chức có liên quan người nội bộ:

  • Tên cá nhân giao dịch: Nguyễn Thị Thanh Tâm
  • Mã chứng khoán giao dịch: SJ1
  • Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch:39.008 cổ phiếu (tỷ lệ 0,18%)
  • Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 62.228 cổ phiếu
  • Số lượng cổ phiếu đã giao dịch (mua): 62.228 cổ phiếu
  • Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 101.236 cổ phiếu (tỷ lệ 0,48%)
  • Phương thức giao dịch: Khớp lệnh và thoả thuận
  • Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 09/12/2019 đến ngày 08/01/2020.