Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2014 (đã soát xét)

Công Ty Cổ Phần Thủy Sản Số 1 công bố Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2014 đã được kiểm toán bởi Công Ty TNHH Kiểm Toán Và Tư Vấn A&C:

Download toàn văn Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2014 theo link bên dưới:

 

Link tải file 1

Link tải file 2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *