Báo cáo tài chính bán niên năm tài chính 2023 (đã được soát xét)

Công Ty Cổ Phần Nông Nghiệp Hùng Hậu trân trọng công bố Báo cáo tài chính bán niên năm tài chính 2023 (01/10/2022 – 31/03/2023) đã được soát xét được lập ngày 15/05/2023.

Download toàn văn Báo cáo tài chính bán niên năm tài chính 2023 (đã được soát xét) theo đường link sau:

SJ1-BCTC-ban-nien-2023-da-duoc-soat-xet-Rieng