Báo cáo tình hình quản trị bán niên năm 2023

Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu trân trọng công bố Báo cáo tình hình quản trị bán niên năm 2023 (từ 01/01/2023-30/06/2023) được lập ngày 29/07//2023:

Download toàn văn Báo cáo theo đường link bên dưới:

SJ1 BC tinh hinh quan tri ban nien nam 2023