Bộ tài liệu phục vụ ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 (26/04/2014)

Bộ tài liệu phục vụ ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 (26/04/2014):

Download theo link bên dưới:

Phần 1: Thông báo mời họp, Thư mời họp.

Link tải file 

Phần 2: Tài liệu chuẩn bị trước cho Đại hội.

Link tải file 

Phần 3: Bộ tài liệu phục vụ tại Đại hội.

Link tải file 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *