Bộ tài liệu phục vụ ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 (18/04/2015)

Bộ tài liệu phục vụ ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 (18/04/2015):

Download theo link bên dưới:

Phần 1: Thông báo mời họp, Thư mời họp.

Link tải file

Phần 2: Tài liệu chuẩn bị trước cho Đại hội.

Link tải file

Phần 3: Bộ tài liệu phục vụ tại Đại hội.

Link tải file

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *