Công bố thông tin ký hợp đồng kiểm toán BCTC 2013

Công Ty Cổ Phần Thủy Sản Số 1 – Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C đã ký  Hợp đồng cung cấp dịch vụ soát xét Báo cáo tài chính cho kỳ hoạt động từ 01/01/2013 đến ngày 30/06/2013; và kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2013 của Công Ty Cổ Phần Thủy Sản Số 1.

Download theo link bên dưới:

Link tải file

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *