Điều lệ sửa đổi ngày 13/08/2015

Công Ty Cổ Phần Nông Nghiệp Hùng Hậu công bố Điều lệ được thông qua theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ của Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2015 tổ chức chính thức vào ngày 18 tháng 04 năm 2015 và sửa đổi sau khi thực hiện việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty và phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.

Download bản Điều lệ đầy đủ theo đường link sau:

Dieu le ngay 13-08-2015 HHA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *