Điều lệ sửa đổi ngày 17 tháng 03 năm 2015

Công Ty Cổ Phần Thủy Sản Số 1 công bố Điều lệ được thông qua theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ của Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2014 tổ chức chính thức vào ngày 26 tháng 04 năm 2014 và sửa đổi sau khi thực hiện việc tăng vốn điều lệ đợt 2 theo Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 14 tháng 09 năm 2013 của Đại Hội Đồng Cổ Đông Bất Thường Năm 2013.

Download bản Điều lệ đầy đủ theo đường link sau:

Link tải file

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *