Điều lệ sửa đổi ngày 25/07/2022

Công bố thông tin về việc Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu đã được thông qua tại Nghị quyết số 12.2022/NQ-HĐQT ngày 25/07/2022.

Download bản Điều lệ đầy đủ theo đường link sau:

SJ1-Dieu le-25072022