Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần 5

Ngày 15/06/2015, Công Ty Cổ Phần Nông Nghiệp Hùng Hậu nhận được Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 93/2006/GCNCP-VSD-5 đăng ký thay đổi lần 5 do Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam – CN TP.HCM cấp ngày 11/06/2015 do thay đổi tên tổ chức đăng ký và tên chứng khoán đăng ký tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam. Theo đó, Công Ty Cổ Phần Nông Nghiệp Hùng Hậu xin thông báo về việc thay đổi như sau:

THÔNG TIN THAY ĐỔI

TRƯỚC KHI THAY ĐỔI

SAU KHI THAY ĐỔI

Tên tổ chức đăng ký

Công Ty Cổ Phần Thủy Sản Số 1

Công Ty Cổ Phần Nông Nghiệp Hùng Hậu

Tên chứng khoán đăng ký

Cổ phiếu Công Ty Cổ Phần Thủy Sản Số 1

Cổ phiếu Công Ty Cổ Phần Nông Nghiệp Hùng Hậu

Lý do thay đổi: Do Công ty thay đổi tên, thực hiện theo chủ trương của Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ của ĐHĐCĐ thường niên ngày 18/04/2015.

Download toàn bộ Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Chứng Khoán theo đường link bên dưới:

Link tải file

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *