Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Doanh Nghiệp (thay đổi lần thứ 27)

Ngày 20/01/2022, Công Ty Cổ Phần Nông Nghiệp Hùng Hậu nhận được Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần, mã số DN: 0302047389, thay đổi lần thứ 27 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM cấp ngày 18/01/2022. Công ty chúng tôi trân trọng thông báo về nội dung thay đổi trên Giấy phép như sau:

Thông tin thay đổi Trước thay đổi Sau thay đổi
Người đại diện theo Pháp luật Ông Vũ Quang Chính – Tổng Giám đốc Ông Vũ Quang Chính – Tổng Giám đốc

Ông Từ Thanh Phụng – Chủ tịch Hội đồng Quản trị

* Lý do thay đổi: Thực hiện theo Điều lệ Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2022 ngày 25/12/2021.

Download toàn bộ Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Doanh Nghiệp theo đường link sau:

SJ1-GiayCNDKKD-Lan27