Nghị quyết HĐQT ngày 04/10/2013

Ngày 04/10/2013, Hội đồng quản trị đã thông qua Nghị quyết số 20/NQ-HĐQT về việc Thay đổi Tổng Giám Đốc của Công Ty Cổ Phần Thủy Sản Số 1.

Download toàn văn Nghị quyết theo đường link sau:

Link tải file

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *