Nghị quyết HĐQT ngày 17/05/2023

Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu công bố thông tin:

Nghị quyết số 09/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu về việc thông qua hồ sơ chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu ngày 17/05/2023.

Nghị quyết số 10/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu về việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu; phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài ngày 17/05/2023.

Nghị quyết số 11/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu về phương án sử dụng vốn của đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu ngày 17/05/2023

Download toàn văn Nghị quyết theo đường link:

SJ1-CBTT-NQ-HDQT-2023