Nghị quyết HĐQT ngày 18/07/2013

Ngày 18 tháng 07 năm 2013, Hội đồng quản trị Công Ty Cổ Phần Thủy Sản Số 1 đã thông qua Nghị quyết số 18/NQ-HĐQT.

Download toàn văn Nghị quyết theo đường link sau:

Link tải file

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *