Nghị quyết số 01.2024/NQ-HĐQT ngày 04/10/2023

Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu trân trọng công bố Nghị quyết số 01.2024/NQ-HĐQT ngày 04/10/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu thông qua việc gia hạn Hợp đồng số 01-MT-2023 ngày 04/04/2023 giữa Công ty Cổ phần Nông Nghiệp Hùng Hậu và Công ty Cổ phần Thực phẩm Hùng Hậu.

Download toàn văn Nghị quyết theo đường link:

SJ1-CBTT-NQ01-HDQT-2024