Nghị quyết số 02.2021/NQ-HĐQT ngày 01/12/2020

Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu trân trọng công bố Nghị quyết số 02.2021/NQ-HĐQT ngày 01/12/2020 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua chuyển nhượng tài sản thuộc quyền sở hữu của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu tại địa chỉ 642 đường Âu Cơ, Phường 10, Quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh.

Download toàn văn Nghị quyết theo đường link:

SJ1-CBTT-NQ-02-HDQT-2021