Nghị quyết số 04.2020/NQ-HĐQT ngày 26/12/2019

Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu trân trọng công bố Nghị quyết số 04.2020/NQ-HĐQT ngày 26/12/2019 về việc điều chỉnh nội dung tài liệu họp ĐHĐCĐ 2020.

Download toàn văn Quyết định theo đường link sau:

SJ1-CBTT-NQ-04-HDQT-2020