Nghị quyết số 04.2024/NQ-HĐQT ngày 09/11/2023

Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu trân trọng công bố Nghị quyết số 04.2024/NQ-HĐQT ngày 09/11/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu về việc:

  • Thời gian dự kiến chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2024: ngày 30/11/2023.
  • Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2024: Ngày 25/12/2023 đến ngày 30/12/2023.

Download toàn văn Nghị quyết theo đường link:

SJ1 CBTT NQ04 HDQT 2024

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *