Nghị quyết số 05.2020/NQ-HĐQT ngày 26/03/2020

Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu trân trọng công bố Nghị quyết số 05.2020/NQ-HĐQT ngày 26/03/2020 về việc bổ nhiệm thành viên các tiểu ban trực thuộc HĐQT.

Download toàn văn Quyết định theo đường link sau:

SJ1-CBTT-NQ-05-HDQT-2020