Nghị quyết số 05.2021/NQ-HĐQT ngày 22/12/2020

Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu trân trọng công bố Nghị quyết số 05.2021/NQ-HĐQT ngày 22/12/2020 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua việc bổ nhiệm/thông qua đơn xin từ nhiệm của thành viên Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu.

Download toàn văn Nghị quyết theo đường link:

SJ1-CBTT-NQ-05-HDQT-2021