Nghị quyết số 02.2024/NQ-HĐQT ngày 01/11/2023

Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu trân trọng công bố Nghị quyết số 02.2024/NQ-HĐQT ngày 01/11/2023 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua việc bổ nhiệm/thông qua đơn xin từ nhiệm của Phó Tổng Giám đốc – Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu.

Download toàn văn Nghị quyết theo đường link:

SJ1 CBTT NQ02 HDQT 2024

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *