Nghị quyết số 05.2024/NQ-HĐQT ngày 05/12/2023

Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu trân trọng công bố Nghị quyết số 05.2024/NQ-HĐQT ngày 05/12/2023 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên theo năm tài chính 2024.

Download toàn văn Nghị quyết theo đường link:

SJ1 CBTT NQ HDQT 2024

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *