Nghị quyết số 06.2019/NQ-HĐQT ngày 03/06/2019

Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu trân trọng công bố Nghị quyết số 06.2019/NQ-HĐQT ngày 03/06/2019 của Hội đồng quản trị Công ty về việc:

  • Thông qua hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu để trả cổ tức; triển khai thực hiện phương án phát hành.

Download toàn văn Nghị quyết theo đường link:

SJ1-CBTT-NQ-06-HDQT-2019

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *