Nghị quyết số 06.2021/NQ-HĐQT ngày 31/12/2020

Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu trân trọng công bố Nghị quyết số 06.2021/NQ-HĐQT ngày 31/12/2020 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua việc chuyển nhượng Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại địa chỉ 642 đường Âu Cơ, Phường 10, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh cho Công ty TNHH Thực phẩm Hùng Hậu.

Download toàn văn Nghị quyết theo đường link:

SJ1-CBTT-NQ-06-HDQT-2021