Nghị quyết số 06.2022/NQ-HĐQT ngày 02/03/2021

Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu trân trọng công bố Nghị quyết số 06.2022/NQ-HĐQT ngày 02/03/2022 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua việc tiếp nhận đơn từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu của ông Tống Văn Tùng.

Download toàn văn Nghị quyết theo đường link:

SJ1-CBTT-NQ-06-HDQT-2022