Nghị quyết số 06.2024/NQ-HĐQT ngày 30/12/2023

Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu trân trọng công bố Nghị quyết số 06.2024/NQ-HĐQT ngày 30/12/2023 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua ký kết hợp đồng, giao dịch đối với đối tượng có liên quan của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu.

Download toàn văn Nghị quyết theo đường link:

SJ1 CBTT NQ HDQT 2024

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *