Nghị quyết số 07.2020/NQ-HĐQT ngày 08/05/2020

Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu trân trọng công bố Nghị quyết số 07.2020/NQ-HĐQT ngày 08/05/2020 của Hội đồng quản trị Công ty về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Dol giữ chức vụ P. Tổng Giám đốc công ty.

Download toàn văn Nghị quyết theo đường link:

SJ1-CBTT-NQ-07-HDQT-2020