Nghị quyết số 08.2023/NQ-HĐQT ngày 17/04/2023

Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu trân trọng công bố Nghị quyết số 08.2023/NQ-HĐQT ngày 17/04/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu về việc chọn Đơn vị kiểm toán để soát xét và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 là Công ty TNHH Kiểm toán Sao Việt.

Download toàn văn Nghị quyết theo đường link:

SJ1-CBTT-NQ08-HDQT-2023