Nghị quyết số 10.2019/NQ-HĐQT ngày 05/09/2019

Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu trân trọng công bố Nghị quyết số 10.2019/NQ-HĐQT ngày 05/09/2019 của Hội đồng quản trị Công ty về việc:

  • Thông qua đơn xin từ nhiệm của Tổng Giám đốc công ty ông Trần Thanh Hương.
  • Bổ nhiệm ông Từ Thanh Phụng giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty CPNN Hùng Hậu

Download toàn văn Nghị quyết theo đường link:

SJ1-CBTT-NQ-10-HDQT-2019

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *