Nghị quyết số 10.2022/NQ-HĐQT ngày 10/06/2022

Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu trân trọng công bố Nghị quyết số 10.2022/NQ-HĐQT ngày 10/06/2022 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua việc bổ nhiệm/thông qua đơn xin từ nhiệm của Thư ký Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu.

Download toàn văn Nghị quyết theo đường link:

SJ1-CBTT-NQ-10-HDQT-2022