Nghị quyết số 10.2023/NQ-HĐQT ngày 04/07/2023

Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu trân trọng công bố thông tin:

Nghị quyết số 10.2023/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu về việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 04/07/2023

Thông báo số 05.2023/HHA-TB ngày 04/07/2023 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện chốt danh sách lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2023.

Download toàn văn Nghị quyết theo đường link:

SJ1 CBTT NQ10 HDQT va Thong bao ngay dang ky cuoi cung de thuc hien chot sanh sach lay y kien co dong bang van ban 2023