Nghị quyết số 11.2022/NQ-HĐQT ngày 17/06/2022

Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu trân trọng công bố Nghị quyết số 11.2022/NQ-HĐQT ngày 17/06/2022 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua việc chốt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu năm tài chính từ 01/10/2020 đến 30/09/2021 cho cổ đông với nội dung sau:

  • Ngày đăng ký cuối cùng: 01/07/2022
  • Tỷ lệ thực hiện quyền: 50:03. Cứ một cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được nhận 01 quyền nhận thêm cổ phiếu. Cứ 50 quyền nhận thêm cổ phiếu sẽ được nhận thêm 03 cổ phiếu mới. Số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ.
  • Phương án xử lý cổ phiểu lẻ phát sinh (nếu có): Số cổ phiếu phát hành để trả cổ tức sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ.

Download toàn văn Nghị quyết theo đường link:

SJ1-NQ-11-HDQT-2022